th en  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Bachelor of Science Program in General Science

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย): วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Science (General Science)

ชื่อย่อ (ไทย): วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ชื่อย่อ (อังกฤษ): B.Sc. (General Science)

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

       เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญดา้นวิทยาศาสตร์ มีทักษะด้านการคิดและแก้ปัญหาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางวิทยษสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง ท้องถิ่น สังคม และโลก โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้
 1. เพื่อผลิตบัณพิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิต รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล มีความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถเชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศษสตร์ให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิทยาศาตร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการคิดแก้ปัญหาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง สังคม และโลก

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการรับสมัครนักศึกษาเข้าสู่ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557

ระบบการศึกษา

ใช้ระบบทวิภาค หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ คิดหน่วยกิตและให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557

หลักสูตรการศึกษา

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาภาษาไทย 12 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชามนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาพลศึกษา 1 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 18 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาบังคับ 51 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาเลือก 30 หน่วยกิต
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
10-024-105คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน33 (2-2-5)
10-034-205คณิตศาสตร์ 133 (3-0-6)
10-044-203ฟิสิกส์ 133 (3-0-6)
10-044-204ปฏิบัติการฟิสิกส์ 111 (0-3-0)
10-054-201เคมีพื้นฐาน33 (3-0-6)
10-054-202ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน11 (0-3-0)
11-034-101การใช้ภาษาไทย33 (2-2-5)
11-034-108การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ33 (2-2-5)
  รวม   20 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
10-034-206คณิตศาสตร์ 233 (3-0-6)
10-044-205ฟิสิกส์ 233 (3-0-6)
10-044-206ปฏิบัติการฟิสิกส์ 211 (0-3-0)
10-064-209หลักชีววิทยา33 (3-0-6)
10-064-210ปฏิบัติการหลักชีววิทยา11 (0-3-0)
11-014-116มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม33 (3-0-6)
11-014-120กิจกรรมพลศึกษา11 (0-2-1)
11-034-109การฟังและพูดภาษาอังกฤษ33 (2-2-5)
  รวม   18 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
10-024-112ทักษะการคิด 33 (3-0-6)
10-054-219เคมีอินทรีย์เบื้องต้น33 (3-0-6)
10-054-220ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น11 (0-3-0)
10-064-201นิเวศวิทยา33 (3-0-6)
10-064-118วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม33 (3-0-6)
10-064-212สัตววิทยาของสัตว์มี และไม่มีกระดูกสันหลัง33 (3-0-6)
11-034-104การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน33 (2-2-5)
xx-xxx-xxxวิชาเลือกเสรี33 (x-y-z)
  รวม   22 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
10-104-201จุลชีววิทยา33 (3-0-6)
10-104-202ปฏิบัติการจุลชีววิทยา11 (0-3-0)
10-034-203สถิติ33 (3-0-6)
10-054-221เคมีอนินทรีย์เบื้องต้น33 (3-0-6)
10-054-222ปฏิบัติการเคมีอนิน-ทรีย์เบื้องต้น11 (0-3-0)
10-064-206พันธุศาสตร์33 (3-0-6)
10-064-207ปฏิบัติการพันธุศาสตร์11 (0-3-0)
10-064-119วิทยาศาสตร์กับโลก สีเขียว33 (3-0-6)
11-014-112โลกและเหตุการณ์ปัจจุบัน33 (3-0-6)
  รวม   21 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น (กรณีเลือกแผนการเรียนแบบฝึกงาน)
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
10-054-206เคมีวิเคราะห์33 (3-0-6)
10-054-207ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์11 (0-3-0)
10-074-201ชีวเคมีพื้นฐาน33 (3-0-6)
10-074-202ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน11 (0-3-0)
xx-xxx-xxxวิชาเลือกเสรี33 (x-y-z)
xx-xxx-xxxวิชาเลือก รวม99 (x-y-z)
  รวม   20 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น (กรณีเลือกแผนการเรียนแบบสหกิจ)
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
10-054-206เคมีวิเคราะห์33 (3-0-6)
10-054-207ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์11 (0-3-0)
10-074-201ชีวเคมีพื้นฐาน33 (3-0-6)
10-074-202ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน11 (0-3-0)
xx-xxx-xxxวิชาเลือกเสรี33 (x-y-z)
xx-xxx-xxxวิชาเลือก รวม99 (x-y-z)
  รวม   20 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย (กรณีเลือกแผนการเรียนแบบฝึกงาน)
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
10-014-201การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ11 (0-3-0)
10-034-201ระเบียบวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์33 (3-0-6)
10-054-223เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น33 (3-0-6)
10-054-224ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น11 (0-3-0)
10-064-227เทคโนโลยีชีวภาพของพืช 33 (2-3-4)
10-134-201การฝึกงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี33 (0-9-0)
xx-xxx-xxxวิชาเลือก รวม33(x-y-z)
  รวม   17 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย (กรณีเลือกแผนการเรียนแบบสหกิจ)
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
10-014-201การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ11 (0-3-0)
10-034-201ระเบียบวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์33 (3-0-6)
10-054-223เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น33 (3-0-6)
10-054-224ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น11 (0-3-0)
10-064-227เทคโนโลยีชีวภาพของพืช33 (2-3-4)
xx-xxx-xxxวิชาเลือก รวม99 (x-y-z)
  รวม   20 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น (กรณีเลือกแผนการเรียนแบบฝึกงาน)
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
10-134-202โครงงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี33 (0-9-0)
xx-xxx-xxxวิชาเลือก รวม66(x-y-z)
  รวม   9 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น (กรณีเลือกแผนการเรียนแบสหกิจ)
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
10-154-102สหกิจศึกษา66(0-18-0)
  รวม   6 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย (กรณีเลือกแผนการเรียนแบบฝึกงาน)
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
10-064-204ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี11(0-3-0)
10-144-201สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี11 (0-2-1)
10-154-101กิจกรรมเสริมหลักสูตร11 (0-0-3)
xx-xxx-xxxวิชาเลือก รวม66 (x-y-z)
  รวม   9 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย (กรณีเลือกแผนการเรียนแบบสหกิจ)
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
10-064-204ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี11(0-3-0)
10-144-201สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี11(0-2-1)
10-154-101กิจกรรมเสริมหลักสูตร11 (0-0-3)
xx-xxx-xxxวิชาเลือก รวม66 (x-y-z)
  รวม   9 หน่วยกิต

สถานภาพของหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

การสำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
 • นักวิชาการ
 • พนักงานห้องปฏิบัติการ
 • เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
 • ประกอบอาชีพอิสระที่ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
 • พนักงานบริษัท
 • พนักงานขายเครื่องมือ อุปกรณ์ สารเคมี เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
 • ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

เกี่ยวกับหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
หลักสูตร
ชุมชน SciTech