th en  

รายวิชาระดับปริญญาตรี


นโยบายประกันคุณภาพการศึกษา

        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีระบบการบริหารงานตามพันธกิจ 5 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต/ผู้สำเร็จการศึกษา ผลิตผลงานวิชาการงานสร้างสรรค์และงานวิจัย บริการวิชาการและวิชาชีพทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ โดยระบบการบริหารคุณภาพ เพื่อให้การดำเนินงานมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงมีนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องตามนโยบายของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ดังนี้

  1. มุ่งเน้นให้มีกลไกการควบคุมคุณภาพ โดยมีระบบตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานบูรณาการในงานประจำ เป็นวัฒนธรรมองค์กร
  2. พัฒนาระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
  3. สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานภายในระดับคณะ/สถาบัน/วิทยาลัยและกองต่างๆ ในสำนักงานอธิการบดี ในการดำเนินงานและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานและควบคุมคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
  4. ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีส่วนร่วมในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานของตน และเผยแพร่ให้กับสาธารณชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตาม


แผนการประกันคุณภาพการศึกษา


คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา


คำสั่งต่างๆ


เกี่ยวกับคณะ
ชุมชน SciTech