th en  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

ชื่อหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม: วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาประยุกต์)
ชื่อย่อ: วท.บ. (ชีววิทยาประยุกต์)

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

        เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเพื่อสนองต่อแนวนโยบายการพัฒนาประเทศด้านวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยาประยุกต์ และสามารถนำความรู้ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมในการประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมโดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเพื่อสนองต่อแนวนโยบายการพัฒนาประเทศด้านวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยาประยุกต์ และสามารถนำความรู้ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมในการประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมโดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านชีววิทยา ทั้งในระดับพื้นฐานและประยุกต์ใช้ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถศึกษาและวิจัยทางด้านชีววิทยา โดยเฉพาะในสาขาที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติโดยรวม
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า

ระบบการศึกษา

ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

หลักสูตรการศึกษา

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชามนุยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพลศึกษา 8 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 7 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 22 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาบังคับ 54 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น
รหัสวิชา รายวิชา ชั่วโมง (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
10-024-105 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 3 (2-2-5)
10-034-205 คณิตศาสตร์ 1 3 (3-0-6)
10-044-203 ฟิสิกส์ 1 3 (3-0-6)
10-044-204 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1 (0-3-0)
10-054-201 เคมีพื้นฐาน 3 (3-0-6)
10-054-202 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 (0-3-0)
10-064-261 ชีววิทยา 1 3 (3-0-6)
10-064-262 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1 (0-3-0)
11-034-101 การใช้ภาษาไทย 3 (2-2-5)
  รวม 21 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
รหัสวิชา รายวิชา ชั่วโมง (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
10-064-263 ชีววิทยา 2 3 (3-0-6)
10-064-264 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1 (0-3-0)
10-034-206 คณิตศาสตร์ 2 3 (3-0-6)
11-034-104 การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน 3 (2-2-5)
11-014-112 โลกและเหตุการณ์ปัจจุบัน 3 (3-0-6)
10-064-119 วิทยาศาสตร์กับโลก สีเขียว 3 (3-0-6)
11-014-120 กิจกรรมพลศึกษา 1 (0-2-1)
10-024-112 ทักษะการคิด 3 (3-0-6)
  รวม 20 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น
รหัสวิชา รายวิชา ชั่วโมง (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
10-054-219 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 3 (3-0-6)
10-054-220 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น 1 (0-3-0)
10-064-201 นิเวศวิทยา 3 (3-0-6)
10-064-202 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 1 (0-3-0)
10-104-201 จุลชีววิทยา 3 (3-0-6)
10-104-202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1 (0-3-0)
10-064-267 อนุกรมวิธานและความหลากหลายทางของพืช 3 (3-0-6)
10-064-268 ปฏิบัติการอนุกรมวิธานและความหลากหลายทางของพืช 1 (0-3-0)
11-034-109 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)
  รวม 19 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
รหัสวิชา รายวิชา ชั่วโมง (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
10-034-203 สถิติ 3 (3-0-6)
10-064-243 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 3 (2-3-4)
10-064-245 สัตว์มีกระดูกสันหลัง 3 (2-3-4)
10-064-206 พันธุศาสตร์ 3 (3-0-6)
10-064-207 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ 1 (0-3-0)
10-094-203 สรีรวิทยา 3 (3-0-6)
10-094-204 ปฏิบัติการสรีรวิทยา 1 (0-3-0)
11-034-108 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)
  รวม 20 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น (กรณีเลือกแผนการเรียนแบบฝึกงาน)
รหัสวิชา รายวิชา ชั่วโมง (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
10-074-201 ชีวเคมีพื้นฐาน 3 (3-0-6)
10-074-202 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 1 (0-3-0)
10-064-265 เซลล์และอณูชีววิทยา 3 (3-0-6)
10-064-266 ปฏิบัติการเซลล์และอณูชีววิทยา 1 (0-3-0)
10-064-227 เทคโนโลยีชีวภาพของพืช  
10-134-224 ชีววิทยากับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 3 (2-3-4)
10-064-122 ทักษะการนำเสนองานทางชีววิทยาประยุกต์ 1 (1-0-2)
xx-xxx-xxx วิชาเลือก 3 (x-y-z)
  รวม 18 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น (กรณีเลือกแผนการเรียนแบบสหกิจ)
รหัสวิชา รายวิชา ชั่วโมง (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
10-074-201 ชีวเคมีพื้นฐาน 3 (3-0-6)
10-074-202 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 1 (0-3-0)
10-064-265 เซลล์และอณูชีววิทยา 3 (3-0-6)
10-064-266 ปฏิบัติการเซลล์และอณูชีววิทยา 1 (0-3-0)
10-064-227 เทคโนโลยีชีวภาพของพืช  
10-134-224 ชีววิทยากับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 3 (2-3-4)
10-064-122 ทักษะการนำเสนองานทางชีววิทยาประยุกต์ 1 (1-0-2)
xx-xxx-xxx วิชาเลือก 3 (x-y-z)
  รวม 18 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย (กรณีเลือกแผนการเรียนแบบฝึกงาน)
รหัสวิชา รายวิชา ชั่วโมง (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
10-034-201 ระเบียบวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3 (3-0-6)
10-154-104 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ 3 (2-2-5)
10-064-241 วิวัฒนาการ 3 (3-0-6)
10-134-208 การฝึกงานทางชีววิทยาประยุกต์ 3 (0-9-0)
10-144-205 สัมมนาทางชีววิทยาประยุกต์ 1 (0-2-1)
xx-xxx-xxx วิชาเลือก รวม 3 (x-y-z)
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3 (x-y-z)
  รวม 19 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย (กรณีเลือกแผนการเรียนแบบสหกิจ)
รหัสวิชา รายวิชา ชั่วโมง (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
10-034-201 ระเบียบวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3 (3-0-6)
10-054-104 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ 3 (2-2-5)
10-064-241 วิวัฒนาการ 3 (3-0-6)
10-144-205 สัมมนาทางชีววิทยาประยุกต์ 1 (0-2-1)
10-154-103 เตรียมสหกิจศึกษา 1 (0-2-1)
xx-xxx-xxx วิชาเลือก 3 (x-y-z)
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3 (x-y-z)
  รวม 17 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น (กรณีเลือกแผนการเรียนแบบฝึกงาน)
รหัสวิชา รายวิชา ชั่วโมง (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
10-154-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 (0-0-3)
xx-xxx-xxx วิชาเลือก 6 (x-y-z)
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3 (x-y-z)
  รวม 10 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น (กรณีเลือกแผนการเรียนแบบสหกิจ)
รหัสวิชา รายวิชา ชั่วโมง (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
10-154-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 (0-0-3)
xx-xxx-xxx วิชาเลือก 3 (x-y-z)
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 3 (x-y-z)
  รวม 7 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย (กรณีเลือกแผนการเรียนแบบฝึกงาน)
รหัสวิชา รายวิชา ชั่วโมง (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
10-134-209 โครงงานทางชีววิทยาประยุกต์ 3 (0-9-0)
  รวม 3 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย (กรณีเลือกแผนการเรียนแบบสหกิจ)
รหัสวิชา รายวิชา ชั่วโมง (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
10-154-102 สหกิจศึกษา 6 (0-30-0)
10-134-209 โครงงานทางชีววิทยาประยุกต์ 3 (0-9-0)
  รวม 9 หน่วยกิต
เกี่ยวกับหลักสูตร วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์
หลักสูตร
ชุมชน SciTech