th en  

คู่มือและแบบฟอร์มวิชาโครงงาน

สำหรับปีการศึกษา 2562

เอกสาร

 • แนวปฏิบัติในการเข้าใช้พื้นที่ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการของนักศึกษาในช่วง COVID-19 - download
 • แนวการปริญญานิพนธ์นักศึกษาทั้ง 3 สาขา ในสถานการณ์ COVID-19 - download
 • ประกาศ เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบโครงร่างปริญญานิพนธ์และสอบป้องกันปริญญานิพนธ์ - download
 • ตารางวันสอบโครงร่างปริญญานิพนธ์ - download
 • คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ - download
 • ปฏิทินการเรียนการสอนรายวิชาโครงงาน - download
 • แบบฟอร์ม คง.01 - download
 • แบบฟอร์ม คง.02 - download
 • แบบฟอร์ม คง.03 - download
 • แบบฟอร์ม คง.04 - download
 • แบบฟอร์ม คง.05 - download
 • แบบฟอร์ม คง.06 - download
 • แบบฟอร์ม คง.07 - download
 • แบบฟอร์ม คง.08 - download
 • แบบฟอร์ม คง.09 - download
 • ใบรับรองโครงร่างปริญญานิพนธ์ - download

ชุมชน SciTech