th en  

งานบริการวิชาการ


ประจำปีงบประมาณ 2563

ชื่อโครงการ ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อครั้งที่ 14 ก.พ.- ก.ค. 63 ดร.อาสลัน หิเล
โครงการส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้กิจกรรมประกวดการแข่งขัน พัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ก.พ. 63 อ.จิตติมา ชอบเอียด
โครงการสอนเสริมความรู้วิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และภาษาต่างประเทศแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมสอนเสริมความรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มิ.ย. - ก.ค. 63 ดร.อาสลัน หิเล
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโครงการ SMP ก.ค. 63 ผศ.ดร.สาลูมา สมานหมาน
โครงการจัดกิจกรรมนิทรรศการ การประกวดแข่งขันวิทยาศาสตร์ ส.ค. 63 อ.ดร.กนกวรรณ ภูมิวนิชกิจ
โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพจากฐานทรัพยากรชุมชน พ.ย. 63 อ.พงษ์พันธ์ สุขสุพันธ์

ประจำปีงบประมาณ 2562

ชื่อโครงการ ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อครั้งที่ 13 1-3 ก.พ.62
21-23 มี.ค. 62
27-31 มี.ค. 62
5-7 ก.ค. 62
อ.ดร.อาสลัน หิเล
โครงการส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้กิจกรรมประกวดการแข่งขัน พัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 4-8 ก.พ. 62 อ.จิตติมา ชอบเอียด
โครงการสอนเสริมความรู้วิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และภาษาต่างประเทศแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมสอนเสริมความรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 25 มิ.ย. -2 ก.ค. 62 ดร.อาสลัน หิเล
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโครงการ SMP ก.ค. 62 ผศ.ดร.สาลูมา สมานหมาน
โครงการจัดกิจกรรมนิทรรศการ การประกวดแข่งขันวิทยาศาสตร์ 18-19 ส.ค. 62 อ.ดร.กนกวรรณ ภูมิวนิชกิจ
โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพจากฐานทรัพยากรชุมชน พ.ย. 61 อ.พงษ์พันธ์ สุขสุพันธ์
โครงการ Platform คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่มหาวิทยาลัยประกอบการ 15 ก.ย. 62 ผศ.ดร.รักชนก ภูวพัฒน์

เกี่ยวกับคณะ
ชุมชน SciTech