th en  

ภาพกิจกรรม


กิจกรรม ปี 2557

ค่ายวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5
วันที่ 11/04/2557
สถานที่ คณะวิทยาศาสตร์ฯ
ดูแลดีชีวีมีสุข
วันที่ 19/02/2557
สถานที่ ม.นราธิวาสราชนครินทร์
กวนอาซูรอ
วันที่ 04/02/2557
สถานที่ ม.นราธิวาสราชนครินทร์
แข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์
วันที่ 06/02/2557
สถานที่ คณะวิทยาศาสตร์ฯ
แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
วันที่ 07/02/2557
สถานที่ คณะวิทยาศาสตร์ฯ
วันเด็ก
วันที่ 11/01/2557
สถานที่ ม.นราธิวาสราชนครินทร์
วิทยาศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 2 พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 23/03/2557
สถานที่ อยุธยา
   

กิจกรรม ปี 2556

พิกุลแรกแย้ม
วันที่ 29/05/2556
สถานที่ คณะวิทยาศาสตร์ฯ
ไหว้ครู
วันที่ 04/07/2555
สถานที่ คณะวิทยาศาสตร์ฯ
โครงการเปิดปอซอ
วันที่ 25/07/2556
สถานที่ คณะวิทยาศาสตร์ฯ
กีฬาพิกุลเกมส์ ครั้งที่ 9
วันที่ 17/07/2556
สถานที่ ม.นราธิวาสราชนครินทร์
โครงการทดสอบสมรรถภาพ และกีฬาบุคลากร
วันที่ 08/05/2556
สถานที่ ม.นราธิวาสราชนครินทร์
พิกุลแรกแย้ม
วันที่ 29/05/2556
สถานที่ คณะวิทยาศาสตร์ฯ
ไหว้ครู
วันที่ 04/07/2555
สถานที่ คณะวิทยาศาสตร์ฯ
   

กิจกรรม ปี 2555

กีฬาเชื่อมมิตร คณะวิทย์ฯเชื่อมใจ
วันที่ --/--/2555
สถานที่ คณะวิทยาศาสตร์ฯ
พิกุลเกมส์ ครั้งที่ 8
วันที่ --/--/2555
สถานที่ ม.นราธิวาสราชนครินทร์
Big Cleaning Day
วันที่ 21/06/2555
สถานที่ คณะวิทยาศาสตร์ฯ
ไหว้ครู
วันที่ 29/05/2556
สถานที่ คณะวิทยาการจัดการ
ฟิสิกส์สัประยุทธ์
วันที่ --/09/2555
สถานที่ คณะวิทยาศาสตร์ฯ
รอมฎอนรำลึก
วันที่ 25/07/2555
สถานที่ คณะวิทยาศาสตร์ฯ
หล่อเทียนพรรษา
วันที่ 30/07/2555
สถานที่ ว.เทคนิค นราธิวาส
   

กิจกรรม ปี 2554

ข่าวและประชาสัมพันธ์
ชุมชน SciTech