th en  

แผนงานฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ประจำปีงบประมาณ 2563

ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้ร่วมโครงการ ระยะเวลา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช หัวหน้าโครงการ
อาจารย์ ดร.อาสลัน หิเล

ผู้ร่วมโครงการ
ผศ.ดร.รักชนก ภูวพัฒน์
ผศ.ดร.นรารัตน์ วัฒนาพันธ์
นางคอลีเยาะ ฮามิ
นางวัชรลักษณ์ ศรีแก้ว
นางสาวอิรวานี บินมะยะโก๊ะ
นางสาวนูรฮายาตี มาเซาะ
นางสาวยัสมี สาและ
ตลอดปีงบประมาณ
โครงการจัดกิจกรรมนิทรรศการ/การประกวดแข่งขันวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
อาจารย์ ดร.กนกวรรณ ภูมิวณิชกิจ

ผู้ร่วมโครงการ
ผศ.ดร.รักชนก ภูวพัฒน์
อาจารย์ ดร.สุพจนี แสนสุข
อาจารย์สิทธิเดช ชูด้วง
นางคอลีเยาะ ฮามิ
นางวัชรลักษณ์ ศรีแก้ว
นางสาวอิรวานี บินมะยะโก๊ะ
นางสาวนูรฮายาตี มาเซาะ
นางสาวยัสมี สาและ
ส.ค. 63
โครงการส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้: กิจกรรมการประกวดแข่งขันพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หัวหน้าโครงการ
อาจารย์จิตติมา ชอบเอียด

ผู้ร่วมโครงการ
ผศ.ดร.รักชนก ภูวพัฒน์
อาจารย์ ดร.สุพจนี แสนสุข
นางคอลีเยาะ ฮามิ
นางวัชรลักษณ์ ศรีแก้ว
นางสาวอิรวานี บินมะยะโก๊ะ
นางสาวนูรฮายาตี มาเซาะ
นางสาวยัสมี สาและ
ก.พ. 63
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโครงการ SMP หัวหน้าโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลูมา สมานหมาน

ผู้ร่วมโครงการ
อาจารย์ ดร.อิบรอฮีม ซาโย๊ะ
นางคอลีเยาะ ฮามิ
นางวัชรลักษณ์ ศรีแก้ว
นางสาวอิรวานี บินมะยะโก๊ะ
นางสาวนูรฮายาตี มาเซาะ
นางสาวยัสมี สาและ
ก.ค. 63
โครงการสอนเสริมความรู้ทางเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และภาษาต่างประเทศแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย: กิจกรรมสอนเสริมความรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวหน้าโครงการ
อาจารย์ ดร.อาสลัน หิเล

ผู้ร่วมโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวัล บินหะยีนิยิ
อาจารย์ ดร.อิบรอฮีม ซาโย๊ะ
นางคอลีเยาะ ฮามิ
นางวัชรลักษณ์ ศรีแก้ว
นางสาวอิรวานี บินมะยะโก๊ะ
นางสาวนูรฮายาตี มาเซาะ
นางสาวยัสมี สาและ
ก.ค. 63

เกี่ยวกับคณะ
ชุมชน SciTech