th en  

ผลงานวิจัย


ปี 2557

ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย ประเภทงานวิจัย งบวิจัย ผู้วิจัย
1. เรื่องแนวทางการประยุกต์ใช้ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) ในกระบวนการผลิตอาหาร: กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนราธิวาส 30,000 บาท อ.มาดีนา น้อยทับทิม
2. ผลของสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านที่มีฤทธิ์ต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 30,000 บาท อ.จารุวรรณ ประดับแสง
3. การปรับปรุงกระบวนการเก็บเกี่ยวน้ำตาลจากหญ้าคา 30,000 บาท อ.พงษ์พันธ์ สุขสุพันธ์
4. กลยุทธ์การผลักดันให้เกิดวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารฮาลาลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 250,000 บาท อ.มาดีนา น้อยทับทิม
5. การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยอาหารเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์อาหาร กรณีศึกษา อาหารฮาลาลในจังหวัดนราธิวาส 800,000 บาท ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์

ปี 2556

ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย ประเภทงานวิจัย งบวิจัย ผู้วิจัย
1. ผลของตัวเติมที่มีต่อวัสดุพิโซอิเล็กตริกเซรามิกส์ชนิดไร้สารตะกั่วBa(ZrxTi1-x)O3 โดยเตรียมที่อุณหภูมิการเผาอบผนึกต่ำ ดร.นวัล บินหะยีนิยิ
2. แบบจำลองเพื่อการพยากรณ์ราคาผลผลิตทางการเกษตรในตลาด การซื้อขายล่วงหน้า : กรณีศึกษายางพารา อ.ชื่นใจ สุกป่าน
3. การโคลนและการศึกษาการแสดงออกของยีน MADS-box จาก “กล้วยหิน” Musa balbisiana (ABB group) ดร.สุชาดา แสงวิมาน
4. โครงการศึกษาพันธุกรรมพืชในชุมชนท้องถิ่นรอบอ่าวปัตตานี อ.พงษ์พันธ์ สุขสุพันธ์

ปี 2555

ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย ประเภทงานวิจัย งบวิจัย ผู้วิจัย
1. ผลของสารสกัดจากขอบชุนางแดง ต่อการป้องกันแมลงวันในปลาเค็มตากแห้ง 140,000 บาท อ.จารุวรรณ แดงโรจน์

ปี 2554

ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย ประเภทงานวิจัย งบวิจัย ผู้วิจัย
1. การเตรียมและศึกษาคุณลักษณะของเยื่อประกอบเซลลูโลส/ไคโตซานเพื่อการกรองโปรตีนจากน้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม อ.สาฟิตตรี นาแว

ปี 2553

ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย ประเภทงานวิจัย งบวิจัย ผู้วิจัย
1. การศึกษาผลกระทบการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากการทำรายงานเรื่องคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน การวิจัยเชิงทดลอง
(Experimental Research)
ภายใน อ.จิตติมา ชอบเอียด
2. การศึกษาการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบจิกซอว์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Life Science)
(กำลังดำเนินการ)
การวิจัยเชิงทดลอง
(Experimental Research)
ภายใน อ.นรารัตน์ พรหมศร
3. ผลการสรุปบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน โดยใช้แผนผังมโนทัศน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมสาสตร์ การวิจัยเชิงทดลอง
(Experimental Research)
ภายใน อ.จิตติมา ชอบเอียด
4. การศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปของนักศึกษาระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่มีระดับผลการเรียนต่างกัน การวิจัยเชิงทดลอง
(Experimental Research)
ภายใน อ.นาริสา บินหะยีดิง
5. การเตรียมและศึกษาคุณลักษณะของเยื่อประกอบเซลลูโลส/ไคโตซาน เพื่อการกรองโปรตีนจากน้ำทิ้งโรงงานอตุสาหกรรม
(กำลังดำเนินการ)
การวิจัยเชิงทดลอง
(Experimental Research)
ภายใน อ.สาฟิตตรี นาแว
ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์

ปี 2552

ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย ประเภทงานวิจัย งบวิจัย ผู้วิจัย
1. ปัจจัยที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพการงอกของ SSE ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงใบอ่อนของปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีที่เพาะปลูกในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
(กำลังดำเนินการ)
การวิจัยเชิงทดลอง
(Experimental Research)
ภายใน ดร.อาสลัน หิเล
2. การสำรวจพืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เยาวชน กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาส การวิจัยเชิงสำรวจ
(Survey Research)
ภายนอก ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์
ดร.อาสลัน หิเล
อ.วุฒิชัย ศรีช่วย
3. ปัจจัยที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพการงอกของ SSE ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงใบอ่อนของปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีที่เพาะปลูกในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
(กำลังดำเนินการ)
การวิจัยเชิงทดลอง
(Experimental Research)
ภายใน ดร.อาสลัน หิเล

เกี่ยวกับคณะ
ชุมชน SciTech