th en  

ประวัติคณะ


ประวัติความเป็นมา

        การเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโลกเป็นอย่างรวดเร็วและก้าวหน้าสูงขึ้นตลอดเวลา ทำให้แนวโน้มการแข่งขันในเวทีโลกทวีความรุนแรงขึ้นตามลำดับ ขณะที่ขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกของไทยกลับลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการผลิต เนื่องจากไม่สามารถใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการปรับโครงสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เป็นผล อีกทั้งการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศยังไม่เกื้อหนุนต่อภาคการผลิต โดยบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีไม่เพียงพอทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ งานวิจัยไม่สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิต ไม่สามารถสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ จึงต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาโดยตลอด ดังนั้น ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ประเทศไทยจำเป็นต้องพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างจริงจัง ให้ประเทศสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

        ด้วยความตระหนักในแนวคิดดังกล่าว มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยการหลอมรวมสถาบันการศึกษาที่มีอยู่แล้วในจังหวัดนราธิวาส และตามประกาศกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 118 ก หน้าที่ 6 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 กำหนดให้จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น เป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และนอกจากนี้แล้วยังเปิดโอกาสให้เยาวชนในท้องถิ่นเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้น เพื่อเสริมสร้างเอกภาพสันติสุขในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และความมั่นคงของชาติ

ปรัชญา

        มุ่งเน้นการศึกษา และวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาคน ชุมชน และสังคมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีความรู้ คู่คุณธรรม

วิสัยทัศน์

        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งนำองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาคน สังคม ภายใต้พหุวัฒนธรรมให้มีความรู้ คู่คุณธรรม สู่สากล มุ่งเน้นอาเซียน

อัตลักษณ์

        บัณฑิตมีความเป็นพหุวัฒนธรรม

เอกลักษณ์

        เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม

นิยามศัพท์

        พหุวัฒนธรรม หมายถึง การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทาง ภาษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. พัฒนาการผลิตบัณฑิตทุกระดับ
 2. พัฒนาวิชาการและงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
 3. พัฒนางานบริการวิชาการ
 4. พัฒนาด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 5. พัฒนาการบริหารและการจัดการ

เป้าประสงค์ในการพัฒนา

 1. ผลิตบัณฑิต/ผู้สำเร็จการศึกษา
  • ผลิตบัณฑิต/ผู้สำเร็จการศึกษา ให้มีความภาคภูมิใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ คิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม และใฝ่เรียนรู้
  • จัดการศึกษา โดยเน้นประชาชนในภูมิภาคที่ตั้งของมหาวิทยาลัยและประเทศใกล้เคียงเป็นสำคัญ และส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับสถาบันและหน่วยงานอื่น ทั้งในและต่างประเทศ
 2. สร้างสรรค์งานวิชาการ และงานวิจัย
  • สร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง และนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและภูมิภาคใกล้เคียง โดยเน้นการวิจัย การประยุกต์ และบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ากับเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ให้เข้มแข็งมีสันติสุขและยั่งยืน
  • ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย งานสร้างสรรค์ และการผลิตผลงานทางวิชาการกับสถาบันและหน่วยงานอื่น ทั้งในและต่างประเทศ
 3. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพทุกภาคส่วน
  • ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิตและบริการชุมชน สังคม และประเทศ ตลอดจนการชี้นำทางเลือกที่ดีแก่ชุมชนและสังคม
  • ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับสถาบันและหน่วย งานอื่น ทั้งในและต่างประเทศ
 4. ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
  • ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
 5. การบริหารและการจัดการ
  • พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารตามหลักการของการบริหารจัดการที่ดี
  • เสริมสร้างการเห็นคุณค่าในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ศักยภาพ เจตคติ ค่านิยมร่วมของบุคลากรให้ทันการเปลี่ยนแปลง
  • พัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศและปัจจัยเกื้อหนุน เป็นศูนย์วิทยบริการแก่นักศึกษา ชุมชน และประชาชน


เกี่ยวกับคณะ
ชุมชน SciTech