โครงสร้างฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักชนก ภูวพัฒน์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวัล บินหะยีนิยิ

หัวหน้างานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

Avatar

นางสาวอิรวานี บินมะยะโกะ

เจ้าหน้าที่งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

งานบริการวิชาการ

Avatar

อาจารย์จิตติมา ชอบเอียด

หัวหน้างานบริการวิชาการ

Avatar

นางสาวนุรฮายาตี มะเซาะ

เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ

Avatar

นางสาวอิรวานี บินมะยะโกะ

เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ

งานวิเทศน์สัมพันธ์

Avatar

อาจารย์ ดร.สุพจนี แสนสุข

หัวหน้างานวิเทศน์สัมพันธ์

Avatar

นางสาวอิรวานี บินมะยะโกะ

เจ้าหน้าที่งานวิเทศน์สัมพันธ์

งานโครงงานนักศึกษา

Avatar

อาจารย์ ดร.อิบรอฮิม ซาโยะ

หัวหน้างานโครงงานนักศึกษา

Avatar

นางสาวยัสมี สาและ

เจ้าหน้าที่งานโครงงานนักศึกษา

งานห้องสมุดและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

Avatar

อาจารย์สิทธิเดช ชูด้วง

หัวหน้างานห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์

Avatar

อาจารย์นิกรือซง โต๊ะลือบาจิ

เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด

Avatar

นายซุลกิฟลี เร๊าะแลบา

เจ้าหน้าที่งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

Avatar

นางวัชรลักษณ์ ศรีแก้ว

เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด