โครงสร้างฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

Avatar

ผศ. ดร.กิติยา ถาวโรฤทธิ์

รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ

งานแผนและงบประมาณ

Avatar

ผศ. ดร.นรารัตน์ วัฒนาพันธ์

หัวหน้างานแผนและงบประมาณ

Avatar

นางสิริวรรณ เบญจวรรณ

เจ้าหน้าที่งานแผนและงบประมาณ

งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากร

Avatar

อาจารย์พงษ์พันธ์ สุขสุพันธ์

หัวหน้างานพัฒนาอาจารย์และบุคลากร

Avatar

นางสาวรัชตวรรณ สุวรรณคง

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากร

Avatar

นางสิริวรรณ เบญจวรรณ

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากร

งานประกันคุณภาพบริหารความเสี่ยง

Avatar

อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ ธีระกิตติ์ธนากุล

หัวหน้างานประกันคุณภาพบริหารความเสี่ยง

Avatar

นางสาวอาซียัน กูโน

เจ้าหน้าที่งานประกันุคณภาพบริหารความเสี่ยง

งานสารสนเทศเพื่อการบริหาร

Avatar

อาจารย์สิทธิเดช ชูด้วง

หัวหน้างานสารสนเทศเพื่อการบริหาร

Avatar

นายซูลกิฟลี เร๊าะแลบา

เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศเพื่อการบริหาร

งานวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา

Avatar

อาจารย์ ดร.ปิยะวรรณ หลีชาติ

หัวหน้างานวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา