โครงสร้างสำนักงานคณบดี

Avatar

นางคอลีเยาะ ฮามิ

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

งานสารบรรณ

Avatar

นางวัชรลักษณ์ ศรีแก้ว

หัวหน้างานสารบรรณ

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

Avatar

นางสาวรัชตวรรณ สุวรรณคง

หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล

งานการเงิน

Avatar

นางสาวอาภรณ์ นงรัตน์

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

งานบัญชี

Avatar

นางสาวเสาวภา เพ็ชรศรี

หัวหน้างานบัญชี

งานพัสดุ

Avatar

อาจารย์ ดร.จารุวรรณ แดงโรจน์

หัวหน้างานพัสดุ

Avatar

นางสาวชนิประภา วัฒนพฤกษ์

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

Avatar

นายเปาซัน สะอิ

พนักงานขับรถ

งานการประชุม

Avatar

นางสาวเสาวภา เพ็ชรศรี

เจ้าหน้าที่งานการประชุม

Avatar

นางสาวชนิประภา วัฒนพฤกษ์

เจ้าหน้าที่งานการประชุม

งานอาคารสถานที่

Avatar

นายอาหาหมัด อารุณ

หัวหน้างานอาคารสถานที่

Avatar

นางสาวแจ่ม พรหมพูล

แม่บ้าน

Avatar

นางสาววาสนา เพ็ชรคง

แม่บ้าน

Avatar

นางสาวเอ็นดู ประดิษฐ์สกุล

แม่บ้าน

Avatar

นายเปาซัน สะอิ

พนักงานขับรถ