โครงสร้างฝ่ายวิชาการและทะเบียน

Avatar

ผศ. ดร.สุชาดา แสงวิมาน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและทะเบียน

งานหลักสูตร

Avatar

ผศ. ดร.โรสนี จริยะมาการ

หัวหน้างานหลักสูตร

Avatar

นางสาวนุรฮายาตี มะเซาะ

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร

Avatar

นางสาวอีรวานี บินมะยะโกะ

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร

งานพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา

Avatar

ผศ. ดร.สาลูมา สมานหมาน

หัวหน้างานพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา

Avatar

นางสาวไอนุน ยีปอง

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา

Avatar

นางสาวยัสมี สาและ

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา

งานทะเบียน

Avatar

อาจารย์ปิยาภรณ์ วังศิริกุล

หัวหน้างานทะเบียน

Avatar

นางสาวอีรวานี บินมะยะโกะ

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

Avatar

นางสาวนูรฮายาตี มะเซาะ

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

งานรับนักศึกษาใหม่

Avatar

อาจารย์วาริน นาราวิทย์

หัวหน้างานรับนักศึกษาใหม่

Avatar

นางสาวนูรฮายาตี มะเซาะ

เจ้าหน้าที่งานรับนักศึกษาใหม่

Avatar

นางสาวอีรวานี บินมะยะโกะ

เจ้าหน้าที่งานรับนักศึกษาใหม่

งานบัณฑิตศึกษา

Avatar

อาจารย์ ดร.สาฟิตรี นาแว

หัวหน้างานบัณฑิตศึกษา

Avatar

นางสาวอีรวานี บินมะยะโกะ

เจ้าหน้าที่งานบัณฑิตศึกษา

Avatar

นางสาวนูรฮายาตี มะเซาะ

เจ้าหน้าที่งานบัณฑิตศึกษา

งานแนะแนว

Avatar

อาจารย์สิรินาถ ชูประจง

หัวหน้างานแนะแนว

Avatar

นายซูลกีพลี เร๊าะแลบา

เจ้าหน้าที่งานแนะแนว

Avatar

นายอับดุลเลาะฟิตตรี บุญชู

เจ้าหน้าที่งานแนะแนว

งานฝึกงาน/สหกิจศึกษา

Avatar

อาจารย์ ดร.นุรอามาลี ดีนามอ

หัวหน้างานฝึกงาน/สหกิจศึกษา

Avatar

นางสาวไอนุน ยีปอง

เจ้าหน้าที่งานฝึกงาน/สหกิจศึกษา