บุคลากรสายวิชาการ

สาขาชีววิทยา

สาขาจุลชีววิทยา

อาจารย์ศิรินุช ด้วงสุข
อาจารย์ศิรินุช ด้วงสุข

สาขาจุลชีววิทยา

สาขากายวิภาคศาสตร์

อาจารย์ ดร.อิบรอฮีม ซาโยะ
อาจารย์ ดร.อิบรอฮีม ซาโยะ

สาขากายวิภาคศาสตร์

อาจารย์มูฮำมัดบาคอรี ยูโซ๊ะ
อาจารย์มูฮำมัดบาคอรี ยูโซ๊ะ

สาขากายวิภาคศาสตร์

สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ ดร.ปิยะวรรณ หลีชาติ
อาจารย์ ดร.ปิยะวรรณ หลีชาติ

สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

สาขาเคมี

สาขาเภสัชวิทยา

สาขาฟิสิกส์

สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ

อาจารย์ ดร.จิตติมา ชอบเอียด
อาจารย์ ดร.จิตติมา ชอบเอียด

สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชื่นใจ สุกป่าน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชื่นใจ สุกป่าน

สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ

อาจารย์อนุสา สุวรรณวงศ์
อาจารย์อนุสา สุวรรณวงศ์

สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ

อาจารย์สุรีลักษณ์ มะ
อาจารย์สุรีลักษณ์ มะ

สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์วาริน นาราวิทย์
อาจารย์วาริน นาราวิทย์

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์สิทธิเดช ชูด้วง
อาจารย์สิทธิเดช ชูด้วง

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ