ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Avatar

อาจารย์ ดร.อาสลัน หิเล

คณบดี

Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติยา ถาวโรฤทธิ์

รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ

Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักชนก ภูวพัฒน์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย ศรีช่วย

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา แสงวิมาน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและทะเบียน

Avatar

นางคอลีเยาะ ฮามิ

หัวหน้าสำนักงานคณบดี