โครงสร้างฝ่ายพัฒนานักศึกษา

Avatar

ผศ. ดร.วุฒิชัย ศรีช่วย

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

งานอาจารย์ที่ปรึกษาฯ

Avatar

อาจารย์ ดร.กนกวรรณ ภูมิวณิชกิจ

หัวหน้างานอาจารย์ที่ปรึกษาฯ

Avatar

นายอับดุลเลาะฟิตตรี บุญชู

เจ้าหน้าที่งานอาจารย์ที่ปรึกษา

งานกิจกรรมนักศึกษา

Avatar

อาจารย์ ดร.กร ทักษพัฒนกุล

หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา

Avatar

นายอับดุลเลาะฟิตตรี บุญชู

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา

งานประชาสัมพันธ์

Avatar

นายซูลกิพลี เร๊าะแลบา

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

งานทุนนักศึกษา

Avatar

นายอับดุลเลาะฟิตตรี บุญชู

หัวหน้างานทุนนักศึกษา

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ

Avatar

อาจารย์อารมณ์ ปูเต๊ะ

หัวหน้างานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

Avatar

อาจารย์อนุสา สุวรรณวงศ์

นักสนับสนุนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

Avatar

นายอับดุลเลาะฟิตตรี บุญชู

เจ้าหน้าที่งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

Avatar

นางวัชรลักษณ์ ศรีแก้ว

เจ้าหน้าที่งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

งานเตรียมความพร้อมบัณฑิต

Avatar

ผศ. ดร.สุทธิรัตน์ ขาวปากรอ

หัวหน้างานเตรียมความพร้อมบัณฑิต

Avatar

นายอับดุลเลาะฟิตตรี บุญชู

เจ้าหน้าที่งานเตรียมความพร้อมบัณฑิต