เรื่อง ผู้วิจัย ประเภท
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สูตรข้าวเกรียบปลาทูเสริมใบถั่วดาวอินคา ผศ.โซเฟีย เมฆารัฐ, ผศ.ดร.รักชนก ภูวพัฒน์, อ.ดร.อาสลัน หิเล วารสาร, ระดับชาติ
การสังเคราะห์และยืนยันการเกิดสารประกอบเชิงซ้อน (Pt(5-aceytylamino-1,10-- phenanthroline)Cl3) อ.ดร.สุพจนี แสนสุข วารสาร, ระดับชาติ
ผลของสารลดการเกิดสีน้ำตาลต่อการชักนำโพรโตคอร์มไลค์บอดี้โดยใช้เทคนิคชิ้นบางของรองเท้านารีม่วงสงขลา: Paphiopedilum callosum var. sublaeve ผศ.ดร.นรารัตน์ วัฒนาพันธ์, ผศ.ดร.วุฒิชัย ศรีช่วย วารสาร, ระดับชาติ
ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียและฤทธิ์ต้นอนุมูลอิสระของสารสกัดผลมะเปรียง Antibacterial and Antioxidant Activity of Nam-Nam Fruit Extract อ.ดร.จารุวรรณ แดงโรจน์ วารสาร, ระดับชาติ
ผลของความเข้มข้นของน้ำตาลซูโครสและรังสีเอกซ์ต่อการชักนำการออกดอกของม่วงเทพรัตน์ (Exacum affine Balf.f. ex Regel) ในหลอดทดลอง ผศ.ดร.วุฒิชัย ศรีช่วย, ผศ.ดร.รักชนก ภูวพัฒน์ วารสาร, ระดับชาติ
ปัจจัยที่มีผลต่อการชักนำรากในหลอดทดลองและการออกปลูกของต้นกล็อกซิเนีย (Sinningia specciosa) Factors Influencing on Root Induction and Acclimatization of Gloxinia (Sinningia speciosa) ผศ.ดร.วุฒิชัย ศรีช่วย วารสาร, ระดับชาติ
A Study of Sericin-Thunbergia Laurifolia Electrospun Fibre for Wound Healing Applications อ.สิรินาถ ชูประจง วารสาร, ระดับนานาชาติ
ferrocenes in medicinal chemistry; a personal perspective อ.ดร.กร ทักษพัฒนกุล วารสาร, ระดับนานาชาติ
การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดชายแดนใต้ โดยใช้เทคนิค RAPD และเทคนิค HAT-RAPD อ.ดร.สุพจนี แสนสุข วารสาร, ระดับชาติ
Cytotoxic Activity of the Histone Deacetylase 3-Selective Inhibitor Pojamide on MDA-MB-231 Triple-Negative Breast Cancer Cells อ.ดร.สุพจนี แสนสุข วารสาร, ระดับนานาชาติ
เรื่อง ผู้วิจัย ประเภท
Effect of Chlorine Dioxide (ClO2) on Culture Medium Sterilization on Micropropagation of Persian Violet (Exacum affine Balf.f. ex Regel) อ.ดร.วุฒิชัย ศรีช่วย บทความ, ระดับชาติ
การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของย่านนางดำ (Gynochthodes sublanceolata) ในจังหวัดนราธิวาสโดยเทคนิค Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) อ.ดร.สุชาดา แสงวิมาน ประชุมวิชาการ, ระดับชาติ
ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวติดสะเต็มการศึกษาที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา อ.ดร.โรสนี จริยะมาการ ประชุมวิชากา่ร, ระดับชาติ
การศึกษาการระบาดของพยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหารของแพะเนื้อ ในระแงะ เจาะไอร้อง และรือเสาะ ของจังหวัดนราธิวาส อ.ดร.สุทธิรัตน์ ขาวปากรอ ประชุมวิชาการ, ระดับชาติ
In vitro propagation through transverse thin cell layer (tTCL) culture system of lady slipper orchid Paphiopedilum calllosum var.sublaeve อ.ดร.นรารัตน์ วัฒนาพันธ์ บทความ, ระดับชาติ
Enhanced electroactive β-phase formation and dielectric properties of piezoelectric electrospun nanofibers by ZnO nanoparticles อ.นิกรือซง โต๊ะลือบาจิ บทความ, ระดับชาติ
ผลของการสกัดจากสาหร่ายทุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงของสารประกอบฟีนอลิกในยางพารา และประยุกต์ใช้ในเพื่อสร้างความต้านทานต่อเชื้อไฟทอปเธอร่า อ.ดร.นุรอามาลี ดีนามอ บทความ, ระดับชาติ
Experimental co-digestion of carbon rich source and earthworm bedding wastewater to improve Bio-methane potential using experimental design อ.ดร.กนกวรรณ ภูมิวนิชกิจ บทความ, ระดับชาติ
ลักษณะทางกายภาพของเมล็ดข้าว และคุณค่าของโภชนาการของข้าวพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดนราธิวาสและยะลา 8 สายพันธุ์ อ.ดร.สุทธิรัตน์ ขาวปากรอ บทความ, ระดับชาติ
Improving the innovation of rhe stick for a low vision. Blind and older person อ.ดร.กร ทักษพัฒนกุล ประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
Genetic variation of Longkon (LANSIUM DOMESTICUM CORR.) in Narayhiwat provice Using Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) อ.ดร.สุชาดา แสงวิมาน ประชุมวิชาการ, ระดับนานาชาติ
เรื่อง ผู้วิจัย ประเภท
การใช้คลอรีนไดออกไซด์ (ClO2) เพื่อทำให้ปลอดเชื้อในอาหารสังเคราะห์ และขยายพันธุ์ม่วงเทพรัตน์ (Exacum affine Baif.f.ex Regel) ในหลอดทดลอง อ.ดร.วุฒิชัย ศรีช่วย โครงการวิจัย, แหล่งทุนภายใน
ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตพอลิไฮดรอกซีบิวทีเรตจากเชื้อ (Alcaligenes eutropus) อ.ปิยาภรณ์ วังศิริกุล โครงการวิจัย, แหล่งทุนภายใน
การเก็บเกี่ยวพลังงานจลน์ด้วยวัสดุเซรามิกส์ไร้สารตะกั่วชนิดแบเรียมเซอร์โคเนตไททาเนต ผศ.ดร.นวัล บินหะยีนิยิ โครงการวิจัย, แหล่งทุนภายใน