เกี่ยวกับคณะ

ประวัติคณะ

การเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโลกเป็นอย่างรวดเร็วและก้าวหน้าสูงขึ้นตลอดเวลา ทำให้แนวโน้มการแข่งขันในเวทีโลกทวีความรุนแรงขึ้นตามลำดับ ขณะที่ขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกของไทยกลับลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการผลิต เนื่องจากไม่สามารถใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการปรับโครงสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เป็นผล อีกทั้งการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศยังไม่เกื้อหนุนต่อภาคการผลิต โดยบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีไม่เพียงพอทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ งานวิจัยไม่สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิต ไม่สามารถสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ จึงต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาโดยตลอด ดังนั้น ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ประเทศไทยจำเป็นต้องพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างจริงจัง ให้ประเทศสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

ด้วยความตระหนักในแนวคิดดังกล่าว มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยการหลอมรวมสถาบันการศึกษาที่มีอยู่แล้วในจังหวัดนราธิวาส และตามประกาศกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 118 ก หน้าที่ 6 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 กำหนดให้จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น เป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และนอกจากนี้แล้วยังเปิดโอกาสให้เยาวชนในท้องถิ่นเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้น เพื่อเสริมสร้างเอกภาพสันติสุขในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และความมั่นคงของชาติ

ปรัชญา

มุ่งเน้นการศึกษา และวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาคน ชุมชน และสังคมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่ีมีความรู้ คู่คุณธรรม

อัตลักษณ์

มีความอดทน ซื่อสัตย์ หมั่นพัฒนาตนอยู่เสมอ และมีจิตสาธารณะ

เอกลักษณ์

เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม

ที่ตั้ง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 ตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการนราธิวาส การเดินทางหากมาด้วยรถยนต์ส่วนตัวจากเส้นทางปัตตานี เมื่อถึงสี่แยกศูนย์บริการตรีเพชรอิซูซุ ให้เลี้ยวซ้ายเข้าศูนย์ราชการจากนั้นขับตรงไปจนสุดทาง เมื่อถึงสามแยกให้เลี้ยวซ้าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะอยู่ด้านขวามือ


พิมพ์